แพคเกจสมุย ดำน้ำดูปะการัง เกาะเต่า-นางยวน หมู่เกาะอ่างทอง PG
แพคเกจสมุย ดำน้ำดูปะการัง เกาะเต่า-นางยวน หมู่เกาะอ่างทอง PG
ระยะเวลา     :  3 days 2 nights
สายการบิน   :  Bangkok Airways
Start Price 14500 Bahts
กำหนดการ  :  ออกเดินทางได้ทุกวัน
 

เที่ยวเกาะสมุย  เกาะเต่า เกาะนางยวน หมู่เกาะอ่างทอง 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์  PG


พระใหญ่เกาะฟาน  หาดเฉวง  ช่วงบุญตา  หินตา-หินยาย
หาดละไม  น้ำตกหน้าเมือง  ตลาดหน้าทอน
ดำน้ำดูปะการัง เกาะเต่า เกาะนางยวน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ทะเลในหุบเขา

กำหนดการเดินทาง
ออกเดินทางได้ทุกวัน 2 ท่านขึ้นไป
วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – เกาะสมุย – รอบเกาะ
......... เช็คอินด้วยตัวท่านเอง ณ เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ สนามบินสุวรรณภูมิ
......... ออกเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG..... สู่ท่าอากาศยานสมุย
......... เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับท่าน จากนั้นนำท่านสู่โรงแรมที่พัก บนชายหาดทรายขาวสะอาดเรียงรายด้วยทิวมะพร้าว ท้องฟ้าสีคราม และน้ำทะเลใสสะอาด เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้น นำท่านเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ
ทัวร์รอบเกาะสมุย ผ่านชม บ่อผุด สัมผัสชีวิตชาวเกาะ เพื่อสิริมงคลนำท่านสู่จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของหาดเฉวงหาดทรายขาวบริสุทธิ์ ช่องบุญตา เพิงหมาแหงน และชมแท่งหินที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างพิสดาร หินตา-หินยาย ชมวิวหาดละไม ชมการ สาธิตลิงเก็บมะพร้าว นำเข้าชม น้ำตกหน้าเมือง แหล่งน้ำจืดซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเกาะสมุย ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์ จากนั้น นำท่านสู่ “ตลาดหน้าทอน” เพื่อเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองตามอัธยาศัย  สมควรแก่เวลานำท่านสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ อิสระกับการรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง  ดำน้ำดูปะการัง เกาะเต่า เกาะนางยวน
เช้า บริการอาหารเช้า (2)
จากนั้น รับท่านผู้มีเกียรติจากโรงแรม ออกเดินทางโดยเรือสปีดโบ้ท จากท่าเรือบ่อผุดสู่
เกาะเต่า ถึงเกาะเต่าสู่อ่าวผักบุ้ง อ่าวเทียน พักผ่อนด้วยการ ดำน้ำดูปะการัง เช่น ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ปลาการ์ตูนสีสวยแหวกว่ายดอกไม้ทะเล
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของ
เกาะยางยวน เกาะเล็กๆ กลางอ่าวไทย มีเวลาสบายๆให้ท่านได้พักผ่อนอริยาบทบริเวณชายหาดสามเส้า ของเกาะนางยวน ได้เวลาอำลาเกาะนางยวนด้วยความประทับใจ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
วันที่สามของการเดินทาง  ท่องเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง  – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4)
จากนั้น นำท่านสู่ท่องทะเลอ่าวไทยโดยเรือทัศนาจรลำใหญ่ความปลอดภัยสูงสู่
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ผ่านหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่เรียงรายอยู่กลางทะเล ราวกับสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างสวยงาม ด้วยรูปลักษณ์หลากหลายตามจินตนาการของผู้พบเห็นเพลิดเพลินและสนุกสนานกับการปีนเขาขึ้นชมวิวที่ เกาะวัวตาหลับ
เที่ยง  บริการอาหารกลางวันบนเรือ (5)
ชม
ปิเล๊ะ
หรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ที่เกาะแม่เกาะ พักผ่อนชื่นชม บรรยากาศของธรรมชาติได้ นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของเกาะเล็กๆ กลางอ่าวไทย ได้เวลาอำลาสู่เกาะสมุย ด้วยความประทับใจ
สมควรแก่เวลาเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
........ เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG......
........ เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
กำหนดการและรายละเอียดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม
ทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดและคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่    (ห้องละ 2 ท่าน)              ท่านละ  14,500  บาท   
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เสริมเตียง       ท่านละ  12,000  บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสริมเตียง   ท่านละ  10,000   บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ  กรุงเทพฯ- สมุย - กรุงเทพฯ Promotion Class
ค่ารถปรับอากาศท่องเที่ยวรอบเกาะสมุย
ค่าเรือท่องเที่ยวเกาะเต่าเกาะนางยวน
โปรแกรมนำเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง
ค่าอาหาร  5  มื้อ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว (ยกเว้นชาวต่างชาติจ่ายตามจริง)
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและวันเดินทาง
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทาง
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหากชำระค่าบัตรโดยสารแล้ว
โรงแรมที่พัก
โรงแรม  Samui Laguna หาดละไม
โรงแรม Firsthouse Resort หาดเฉวง
โรงแรม Golden Sandหาดละไม
โรงแรม Samui Amanda Resort  หาดบางปอ
โรงแรม Chaweng Cove Resotel

 

 
 
บริษัท เอ็น อี ซี ทราเวล แอนด์ คอนซัล จำกัด (NEC Travel And Consult Co.,Ltd.)
Office Hours : Monday - Friday 9:00-18:00 Closed on Saturday and Sunday, Public Holiday Contact Us Click Here
Tel. 02-9499824-5 , 02-944-5491 , Fax. 02-944-5492 Contact : rsvn@nectravel.co.th
Nectravel.Co.Th - Online Travel and Online Ticket
Copyright @ Nectravel Co.,Ltd rights reserved . Best View With 1,440x900 Pixel Resolution.